mapa strony
kontakt
strona główna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

 2. My, ZUPH „Metrex” Henryk Spisacki, ul. Piaskowa 2b, 62-500 Konin, REGON 310508023, NIP 665-100-11-62 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 3. Inspektor Ochrony Danych

 4. Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

 5. Cele i podstawy przetwarzania

 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 7. Okres przechowywania danych

 8. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi maksymalnie 11 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

 9. Prawa osób, których dane dotyczą

 10. Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

 11. Informacja o wymogu podania danych
 12. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

 13. Odbiorcy danych

 14. Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO.

 15. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 16. Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.